055P - Kafák JANA purpur


v=8,5cm,
š=8,5cm,
objem=0,20l.