189P - Kafák DANA purpur


v=9cm,
š=8cm,
objem=0,20l.